Vedtægter for Indre Missions samfund i Løsning

§1 Navn og hjemsted

 1. Samfundets navn er Løsning Indre Mission, kaldet Løsning IM.
 2. Samfundets hjemsted er Hedensted Kommune.
 3. Samfundet er i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere som medlemmer.

§2 Grundlag og formål

 1. Samfundet arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund.
 2. Samfundet er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (herefter benævnt IM) ved registrering i IM’s Sekretariat.
 3. Samfundet har som sit formål at hjælpe med til Guds riges udbredelse ved evangeliets forkyndelse til omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.

§3 Aktiviteter

 1. Formålet søges virkeliggjort bl.a. gennem:

– regelmæssig mødevirksomhed

– understøttelse af bibelkredse

– støtte til lokalt børne- og ungdomsarbejde med tilknytning til samfundet

§4 Bidragydere

 1. Som bidragyder kan optages enhver, der tilslutter sig samfundets grundlag og formål som nævnt i §2.
 2. Stemmeret ved samfundets generalforsamling har enhver bidragsyder og dennes ægtefælle, som i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen hos kassereren er blevet noteret for mindst et gavebidrag til Løsning IM. 
 3. Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimumsbidrag, som skal være indbetalt rettidigt for at bidragsyderen opnår stemmeret.
 4. Gavebidrag eller kontingent givet til Løsning IMU sidestilles med gavebidrag til Løsning IM, og kan give stemmeret for bidragsydere, der er fyldt 18 år.

§5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er samfundets øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af første kvartal og bekendtgøres i Løsning­ IM’s program og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.
  M.h.t. dagsorden henvises i bekendtgørelsen til gældende vedtægter.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som kan suppleres efter behov:

1. Indledning med andagt.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.

5. Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen og regnskabet.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter (jf. vedtægternes §6 stk.3)

9. Valg af revisorer.

10. Eventuelt.

11. Afslutning.

 1. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og bekendtgøres sammen med dagsordenen til generalforsamling senest 14 dage før generalforsamlingen, på Løsning IM’s hjemmeside og på e-mail.
 2. Kandidatforslag til bestyrelsesvalget indleveres til formanden senest otte dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal sikre sig kandidatens accept.
 3. Såfremt der ved opstillingsfristens udløb (jf. § 5, stk. 5) ikke er kandidater nok til, at der kan vælges fuldtallig bestyrelse plus 2 suppleanter, kan der på generalforsamlingen opstilles supplerende kandidater. Forslagsstilleren skal sikre sig kandidatens accept.
  Kandidater opstillede efter § 5.5 vælges før kandidater opstillede efter § 5.6.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange kandidater, som skal indvælges det pågældende år.
 5. Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.
  Undtaget herfor er de forhold, som ifølge vedtægterne kræver særlig stemmeflertal.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede bidragydere. Begæringen skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
  Varsling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme principper som ved ordinær generalforsamling.
 8. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og underskrives af såvel dirigenten som samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§6 Samfundets ledelse

 1. Løsning IM ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
  Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.
  I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
 2. Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder og dennes ægtefælle, som deltager i Løsning IM’s møder/arbejde og som i henhold til § 4 stk. 2  og § 4 stk. 4 har stemmeret.
 3. Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter for en etårig periode.
  Førstesuppleant og andensuppleant er de to, der opnåede flest hhv. næstflest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen.
  Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved omvalg blandt dem, der uden at blive valgt opnåede lige mange stemmer.
  Ved et valgt medlems udtræden af bestyrelsen inden for valgperioden indtræder førstesuppleanten hhv. andensuppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde – og senest en måned efter valget – med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  I forbindelse med konstitueringen gøres i protokollen notat om, at det enkelte bestyrelsesmedlem vil arbejde ud fra gældende vedtægter.
 5. Bestyrelsen kan vælge at overlade den praktiske udførelse af opgaver vedrørende regnskabet  til en regnskabsfører udenfor bestyrelsen. Kassereren er kontaktperson mellem bestyrelse og regnskabsfører.
 6. Bestyrelsen kan vælge at overlade den praktiske udførelse af opgaver vedrørende regnskabet til en regnskabsfører udenfor bestyrelsen. Kassereren er kontaktperson mellem bestyrelse og regnskabsfører.
 7. Bestyrelsen skal for at have et gyldigt mandat godkendes af IM ved foreningens formand og generalsekretær.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et retmæssigt varslet møde.
  Stemmeret har alene bestyrelsens valgte medlemmer.
  Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, idet det dog kan genfremsættes forud for et senere bestyrelsesmøde.
 9. Formanden eller 4/7 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder.
  Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden.
 10. Formanden tegner sammen med kassereren Løsning IM.
 11. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige arbejdsudvalg, som med sine dispositioner er ansvarlig over for bestyrelsen.
  Arbejdsudvalgsmedlemmer kan indbydes til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 12. Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne.
  Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v.
  Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.
 13. For brugen og driften af missionshuset gælder IM’s vedtægter for missionshuse tilskødet IM.
  Bestyrelsen er ansvarlig for at disse vedtægter efterleves, ligesom den træffer beslutning om enhver brug af missionshuset.
 14. Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter – herunder gavebidrag – og udgifter samt status.
  Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om missionshusets aktuelle ejendomsværdi.

§7 Økonomi, regnskab og revision

 1. Løsning IM’s økonomiske midler forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende vedtægter.
 2. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.
  Samfundets kasserer kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Kassereren kan bemyndige andre til, på sine vegne, at kvittere for indbetalinger.
 3. Som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er samfundet forpligtet på også at yde bidrag til IM’s hovedkasse. Dette sker ved bl.a. indsamling af årsgave, samt gennem bestræbelser på at motivere samfundets bidragydere til medansvar for hovedkassens økonomiske forpligtelser.
 4. Regnskabet revideres af den, af den ordinære generalforsamling valgte, revisor, der vælges for et år ad gangen.
 5. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 6. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§8 Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.
 2. Ændringer i samfundets vedtægter kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen.
 3. Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §2.
 4. Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions Hovedbestyrelse ved dennes generalsekretær.

§9 Opløsning

 1. For opløsning af Løsning IM kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen – og den sidste generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på samfundets opløsning.
 2. Overvejelser om afhændelse af det af samfundet benyttede missionshus forelægges generalforsamlingen til drøftelse.
  En indstilling til Indre Missions Hovedbestyrelse med ønske om afhændelse af missionshuset forudsætter generalforsamlingens tilslutning med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
 3. Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 30. marts 2023

(underskrives af samfundsbestyrelsen samt generalforsamlingens dirigent)

– og godkendt af Indre Missions Hovedbestyrelse ved generalsekretæren den